ระบบการจัดเก็บข้อมูลของบัณฑิตอาสาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  
 
 
กรอกข้อมูลเพื่อเข้าใช้ระบบ
รหัสบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
   
 
     
 
 
                 

กลุ่มยุทธศาสตร์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขที่ 322 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 073-257004